Level system

กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ALTE
ผู้ใช้ภาษาขั้นพื้นฐานระดับ A1 Movers ระดับความก้าวหน้า