มหาวิทยาลัยและอุดมศึกษา

นักเรียนของคุณสามารถแข่งขันด้านภาษาศาสตร์ในตลาดโลกได้หรือไม่ ?

เนื้อหาหลักสูตรการเรียนแบบผสมผสาน และ ห้องเรียนกลับด้าน

เพิ่มเวลาในห้องเรียนโดยการส่งมอบส่วนหนึ่งของคอร์สการเรียนออนไลน์ให้คุณ

 • เนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษเชิงโต้ตอบ มากกว่า1,500 ชั่วโมง สำหรับคอร์ส General English และ Business English
 • Wide variety of speech recognition exercises in all units of our General English course
 • เขียนและออกแบบโดย ผู้เชี่ยวชาญในด้านการเรียนและการสอน
 • รวมเนื้อหาออนไลน์เข้าด้วยกันด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัวหรือเรียนกลุ่มออนไลน์
 • มีแผนการสอน และคู่มือสนับสนุนการเรียนทั้งการเรียนแบบตัวต่อตัว หรือ ชั้นเรียนออนไลน์
 • เครื่องมือและการเข้าถึงสำหรับครูเพื่อจะบูรณาการชั้นเรียนกับเนื้อหาออนไลน์
 • เนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษที่สามารถเรียนได้ด้วยตัวเองจากระดับ A1 – C2 (CEF level)
 • มี โครงสร้างหลัก สูตรที่ชัดเจนซึ่งมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกด้านที่จำเป็นในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาให้ประสิทธิภาพ
 • มีการให้รางวัลและสร้างแรงจูงใจในการเรียน และฝึกปฏิบัติพร้อมกับมี ตัวชี้วัดผลความสำเร็จที่ชัดเจน
 • เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงการติดตามผลและการรายงานผลการเรียนได้เต็มรูปแบบ
 • มี เครื่องมือและทรัพยากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม อย่างดีเยี่ยมมากมายสำหรับการเรียน

 

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คำแนะนำ ใบเสนอราคา การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน หรือการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนออนไลน์ กรุณาติดต่อเรา

เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ

The Net Languages materials have been designed and written by experts in teaching and materials writing. The founder and brainchild behind the design of the Net Languages online course materials was Scott Thornbury, one of the most respected and influential people in the language teaching world.

Peter Loveday, the current person responsible for materials writing for Net Languages has been producing online course materials since 1998 and is recognised as being an expert in his field. He coordinates a highly qualified and experienced team of materials writers.

Scott Thornbury
Scott Thornbury
Peter Loveday
Peter Loveday

ห้องเรียนดิจิทัล

คุณสมบัติที่สำคัญ

ภาษาอังกฤษทั่วไป

 • เนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษเชิงโต้ตอบ มากกว่า1,000 ชั่วโมง สำหรับคอร์ส General English
 • การประเมินระดับภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
 • เนื้อหาการเรียนเชิงโต้ตอบด้วยตนเอง 8 ระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับ A1 ถึง C2 (CEF level)
 • มีโครงสร้างหลักสูตรที่ชัดเจนทั้งคอร์ส ซึ่งมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกด้านที่จำเป็นในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาให้ประสิทธิภาพ
 • Wide variety of speech recognition exercises in all units
 • มีการให้รางวัลและสร้างแรงจูงใจในการเรียน และฝึกปฏิบัติพร้อมกับมี ตัวชี้วัดผลความสำเร็จที่ชัดเจน
 • แต่ละระดับบรรจุเนื้อหาการเรียนระหว่าง 100 และ 130 ชั่วโมง

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

เนื้อหาหลักสูตรคอร์สการเตรียมสอบ IELTS

คอร์สการเตรียมสอบ และการทดสอบการปฏิบัติ

 • บทนำเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ [ในเชิงทฤษฎี วิชาการ] หรือ [[การฝึกอบรมทั่วไป]] ของการสอบ IELTS
 • เทคนิคการสอบ
 • การเตรียมตัวสำหรับการทดสอบการฟัง
 • การเตรียมตัวสำหรับการทดสอบการอ่าน
 • การเตรียมตัวสำหรับการทดสอบการพูด
 • การเตรียมตัวสำหรับการทดสอบการเขียน
 • การฝึกการทำแบบทดสอบ IELTS แบบสมบูรณ์
 • มีการสรุปผลคะแนนการทดสอบ 4 ครั้งและคะแนนรวมสำหรับการสอบ

หลักสูตรการเตรียมสอบทักษะการพูด

 • บทนำเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ สำหรับการสอบการพูดของการสอบ IELTS (ทั้งในเชิงวิชาการและการฝึกอบรมทั่วไป)
 • เทคนิคการสอบ
 • การเตรียมตัวสำหรับการทดสอบการพูด
 • การฝึกปฏิบัติกับวีดีโอตัวอย่างแต่ละบท
 • มีบทเรียน 10 บทเรียน

คอร์สการเตรียมสอบทักษะการเขียน

 • บทนำเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ สำหรับการสอบการเขียนในเชิงวิชาการของการสอบ IELTS
 • เทคนิคการสอบ
 • การเตรียมตัวสำหรับการทดสอบการเขียน
 • การฝึกปฏิบัติกับตัวอย่างข้อความแต่ละบท
 • มีบทเรียน 10 บทเรียน

การสมัครงาน

Lower Intermediate (B1)

การอธิบายเกี่ยวกับงาน
Learn useful vocabulary to describe different jobs, responsibilities and requirements.

การประกาศรับสมัครงาน
Read different job advertisements, and practise more useful language to describe positions and job requirements.

การเขียน CV และจดหมายสมัครงาน
Study useful language, and practise writing an email cover letter.

การนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน
Study and practise language used to arrange and have a job training interview.

การเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์
Practise ways of talking about the recent past and experiences, and prepare to answer interview questions.

ระหว่างการสัมภาษณ์
Watch a video of a job interview, and then study and practise effective ways of answering typical interview questions.

ทดสอบ
ในส่วนนี้คุณทำการทดสอบสิ่งทีคุณรู้ในหัวข้อ:

ข้อเสนอแนะ
Send us your feedback on this module.

Upper Intermediate (B2)

Job application tips
Learn useful work and career vocabulary, read tips on applying for a job, and study common phrases to use when you are applying for a job.

Job types and describing your background
Learn useful vocabulary used in job descriptions, and practise describing your background.

Job advertisements and descriptions
Read different job advertisements, and practise more useful language to describe positions, requirements and responsibilities.

Writing a résumé cover letter
Study useful language, and practise organising and writing a résumé cover letter.

คำถาม คำตอบสำหรับการสัมภาษณ์งาน
Read interview tips, study model answers to common interview questions, watch a video of part of an interview, and practise your pronunciation.

ขณะสัมภาษณ์และหลังการสัมภาษณ์
Practise questions to ask during an interview, read tips on what to do after an interview, practise pronunciation, and review what you have studied in this module.

ทดสอบ
ในส่วนนี้คุณทำการทดสอบสิ่งทีคุณรู้ในหัวข้อ:

ข้อเสนอแนะ
Send us your feedback on this module.

การเงินและการธนาคาร

Lower Intermediate (B1)

In a bank
Practise banking vocabulary, and watch a video.

The history of inflation
Read an article about the history of inflation, and practise describing changes.

Changing currency
Listen to a conversation in a bank, and practise numbers and currency words.

Euro accounts
Read part of a business article about euro accounts, and practise more useful vocabulary.

Banking in shops
Read a newspaper article about banking in supermarkets, and practise expressing ability.

Phoning a customer
Practise making a phone call to a customer.

ทดสอบ
ในส่วนนี้คุณทำการทดสอบสิ่งทีคุณรู้ในหัวข้อ:

ข้อเสนอแนะ
Send us your feedback on this module.

Upper Intermediate (B2)

Banking tasks
Learn useful banking vocabulary and study expressions with get.

Customer services
Practise language associated with contacting a bank customer about an overdrawn credit card account.

Home loans
Study language associated with home loans and obligation.

Banking channels
Practise describing different banking channels, read an article on mobile banking, and study -ing forms and sentences using not only.

Muslim banking in Britain
Study useful vocabulary describing banking conventions and practices, and read an article about Muslim banking in Britain.

Dealing with a credit card emergency
Read a travel forum about credit card issues, and practise apologising and responding to an urgent call from a bank customer.

ทดสอบ
ในส่วนนี้คุณทำการทดสอบสิ่งทีคุณรู้ในหัวข้อ:

ข้อเสนอแนะ
Send us your feedback on this module.

การติดต่อทางธุรกิจ

Lower Intermediate (B1)

การต้อนรับและการแนะนำ
Practise greetings and introductions, watch videos of different situations, and study and practise language of asking for and giving help.

อธิบายเรื่องจะไปที่ไหน และทำอย่างไร
Practise language to describe a bureaucratic procedure, and practise explaining where to go and what to do.

การให้ข้อมูลต่าง ๆ
Practise talking about dates, prices and conditions, and learn useful expressions to describe the features of a course.

การให้คำแนะนำต่าง ๆ
Practise expressing intentions, possibilities and necessity; study vocabulary associated with computers; and practise explaining what to do.

อธิบายเกี่ยวกับกฎและอธิบายปัญหา
Practise explaining rules and describing problems, and study language of obligation, prohibition and permission.

การจัดการและการวางแผน
Practise talking about times, arrangements and schedules; responding to questions; and using in case, so that and because to talk about precautions, purposes and reasons.

ทดสอบ
ในส่วนนี้คุณทำการทดสอบสิ่งทีคุณรู้ในหัวข้อ:

ข้อเสนอแนะ
Send us your feedback on this module.

Upper Intermediate (B2)

การต้อนรับและการแนะนำ
Study and practise language used when welcoming and introducing someone to your staff and place of work.

การให้คำแนะนำ
Study language to describe bureaucratic procedures, and practise explaining where to go and what to do.

Dealing with requests
Practise dealing with different types of requests, giving directions, making suggestions and dealing with complaints.

Giving information
Practise giving information, explaining requirements and responding to frequently asked questions, and study language of necessity.

Describing options
Practise presenting different options, and study language related to higher education.

การแก้ไขปัญหา
Practise useful language used when solving problems, such as making offers, giving explanations, apologising and expressing sympathy.

ทดสอบ
ในส่วนนี้คุณทำการทดสอบสิ่งทีคุณรู้ในหัวข้อ:

ข้อเสนอแนะ
Send us your feedback on this module.

การนำเสนองาน/การทำ Presentations เพื่อนำเสนอ

Lower Intermediate (B1)

Company types
Practise describing companies, and watch a video of someone presenting their organisation.

A company description
Read a detailed description of a company.

A tour of your workplace
Listen to someone giving a guided tour of their workplace.

Commercial activities
Practise vocabulary describing organisations and commercial activities.

Professional or company history
Practise describing your professional or company history.

Presenting your work
Practise writing about your company or organisation.

ทดสอบ
ในส่วนนี้คุณทำการทดสอบสิ่งทีคุณรู้ในหัวข้อ:

ข้อเสนอแนะ
Send us your feedback on this module.

Upper Intermediate (B2)

Staging a presentation
Learn useful words and expressions, learn how to structure a presentation, and watch a video of a presentation that doesn't go very well.

Presenting a tourist activity
Study an example presentation, and practise more useful language used when making a presentation.

Giving information and using visual aids
Study language to describe tendencies and changes, and practise using visual aids.

Presenting a service
Practise formal and descriptive language for written presentations, and study more useful language for describing a service.

Presenting your company or organisation
Practise clear, persuasive language to describe your company or organisation.

Structuring a presentation
Study how to make a presentation more effective.

ทดสอบ
ในส่วนนี้คุณทำการทดสอบสิ่งทีคุณรู้ในหัวข้อ:

ข้อเสนอแนะ
Send us your feedback on this module.

การประชุม

Lower Intermediate (B1)

Arranging a meeting
Practise language used when arranging a meeting and watch a video of people having a meeting.

Progress report and action points
Practise reporting progress and listing action points (things you are going to do) during a meeting.

Stages of a meeting
Listen to different stages of a meeting and practise language for staging a meeting.

Referring to time
Read an email, and practise different ways of referring to time.

Speculating and planning
Practise language used to speculate, make plans and talk about what you have done.

A business trip
Practise describing a business trip and reporting what happened at a meeting.

ทดสอบ
ในส่วนนี้คุณทำการทดสอบสิ่งทีคุณรู้ในหัวข้อ:

ข้อเสนอแนะ
Send us your feedback on this module.

Upper Intermediate (B2)

Meeting basics
Learn useful "meeting" vocabulary and phrasal verbs used when talking about meetings.

Stages of a meeting
Study language used at different stages of a meeting.

Colloquial language of meetings
Read a "meetings" questionnaire, study idioms and more phrasal verbs, and practise being tactful in emails.

Different meeting types
Watch videos and study language from different types of meetings, and practise starting a meeting.

Asking questions
Study different question forms, and practise asking different types of questions.

Small talk and structuring a meeting
Practise different ways of making small talk and language used to structure a meeting.

ทดสอบ
ในส่วนนี้คุณทำการทดสอบสิ่งทีคุณรู้ในหัวข้อ:

ข้อเสนอแนะ
Send us your feedback on this module.

การขายและการเจรจาต่อรอง

Lower Intermediate (B1)

Words that sell
Practise using words and expressions that sell.

Sales talk
Listen to sales talk in an advertisement.

Salespeople and company organisation
Learn how to talk about salespeople and describe the structure of a company or organisation.

Comparing products and services
Practise the language of making comparisons.

A sales conversation and small talk
Watch a video of a sales presentation.

Advertising texts
Practise writing a persuasive advertising text.

ทดสอบ
ในส่วนนี้คุณทำการทดสอบสิ่งทีคุณรู้ในหัวข้อ:

ข้อเสนอแนะ
Send us your feedback on this module.

Upper Intermediate (B2)

Formal and informal contexts
Study and practise language used in informal and formal negotiating contexts.

Negotiating tips
Read an article about negotiating, and study idioms and phrasal verbs.

Introductions and setting the agenda
Study and practise language used at the "introductions" and "setting the agenda" stages of negotiation.

Movement, concessions and closing a negotiation
Study language used during the process of negotiating and for closing a negotiation.

Functions of negotiating
Study and practise the language of making suggestions, stating conditions, and accepting and rejecting.

Reaching an agreement
Watch a video of negotiations of a sponsorship deal, and practise negotiating.

ทดสอบ
ในส่วนนี้คุณทำการทดสอบสิ่งทีคุณรู้ในหัวข้อ:

ข้อเสนอแนะ
Send us your feedback on this module.

การสนทนาทางโทรศัพท์

Lower Intermediate (B1)

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโทรศัพท์
Listen to different kinds of calls and practise vocabulary and numbers.

การใช้โทรศัพท์
Practise useful vocabulary and language to use in different phoning situations, and watch videos of phone calls.

การฝากข้อความและการรับฝากข้อความ
Practise taking messages and orders over the phone

การโทรออก และการรับสายโทรศัพท์
Practise more useful expressions for making and receiving calls, and practise pronunciation and spelling words over the phone.

การตัดสินใจ
Study language of making decisions and referring to different places.

Getting out of trouble
Practise ways of dealing with calls that are difficult to understand.

ทดสอบ
ในส่วนนี้คุณทำการทดสอบสิ่งทีคุณรู้ในหัวข้อ:

ข้อเสนอแนะ
Send us your feedback on this module.

Upper Intermediate (B2)

มารยาทในการใช้โทรศัพท์
Do a phone etiquette quiz, watch videos and evaluate different phone calls, and practise useful phone expressions.

การร้องเรียนทางโทรศัพท์
Practise more useful phone expressions, and making and dealing with complaints on the phone.

พูดคุยเกี่ยวกับเงือนไขการกำหนดเวลา
Practise talking about deadlines, and study prepositions and still, yet and already.

ปัญหาและแนวทางแก้ไข
Practise language of problems and solutions, and giving solutions over the phone.

พูดคุยเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและความเป็นไปได้
Study language of future probability and possibility.

จบการสนทนาด้วยความสุภาพ
Practise how to sound polite on the phone, and how to end phone calls.

ทดสอบ
ในส่วนนี้คุณทำการทดสอบสิ่งทีคุณรู้ในหัวข้อ:

ข้อเสนอแนะ
Send us your feedback on this module.

การท่องเที่ยว

Lower Intermediate (B1)

การพบปะผู้คน
Practise travel vocabulary and useful language for introductions when you are on a business trip.

การจัดทัวร์
Practise reading and writing emails to organise the details of a business trip.

บทสนทนาการเดินทาง
Listen to travel conversations and practise language that travellers use.

ไปและกลับจากสนามบิน
Practise travel vocabulary, and asking for and understanding directions.

คำถามเกี่ยวกับการเดินทาง
Practise asking for travel information and questions to use in social situations.

บทสนทนาทางสังคม
Watch a video and practise making social conversation when travelling on business.

ทดสอบ
ในส่วนนี้คุณทำการทดสอบสิ่งทีคุณรู้ในหัวข้อ:

ข้อเสนอแนะ
Send us your feedback on this module.

Upper Intermediate (B2)

การเตรียมการท่องเทียว
Learn useful travel vocabulary, and practise requests and arranging a trip.

การเปลี่ยนแผน
Practise explaining and negotiating changes in travel arrangements.

การสื่อสารทางสังคม
Practise greetings, conversation starters and vocabulary for eating out, and study language of suggestions and requests.

การเช่ารถยนต์
Study useful language for renting a car, of terms and conditions, and for discussing a bill.

การร้องเรียน
Study British and American vocabulary, and practise language for making complaints when travelling.

การบอกเล่าเรื่องราวการเดินทาง
Practise telling and responding to travel anecdotes, and practise more suggestions.

ทดสอบ
ในส่วนนี้คุณทำการทดสอบสิ่งทีคุณรู้ในหัวข้อ:

ข้อเสนอแนะ
Send us your feedback on this module.

การเขียน

Lower Intermediate (B1)

ประเภทข้อความ
Learn useful vocabulary related to writing at work, and look at text messages and abbreviations.

Taking messages
Listen to different messages.

Formal vs. informal writing
Compare different writing styles, and practise formal and informal writing.

Email update
Practise ways of introducing and connecting ideas in a letter or email, review verb forms, and practise using the infinitive form of verbs.

Reporting back
Watch a video and practise reporting a conversation.

Profile writing
Read a social network profile, and practise writing your own profile.

ทดสอบ
ในส่วนนี้คุณทำการทดสอบสิ่งทีคุณรู้ในหัวข้อ:

ข้อเสนอแนะ
Send us your feedback on this module.

Upper Intermediate (B2)

Text types and writing tips
Study different text types, useful language and general writing tips, and watch a video.

Improving your writing
Study useful language for writing an email or a letter, and listen to writing tips from a tutor.

Formal writing
Practise words used in formal writing, synonyms, and noun and verb forms.

An informative email
Practise using modal verbs, referring back and connecting ideas in a text, and different uses of as.

การเขียนข้อตกลง
Read about writing conventions and etiquette for emails, discussion groups and chats.

การร้องขอ, การอธิบาย, การขอโทษ และการร้องเรียน
Practise writing to request, explain, apologise and complain.

ทดสอบ
ในส่วนนี้คุณทำการทดสอบสิ่งทีคุณรู้ในหัวข้อ:

ข้อเสนอแนะ
Send us your feedback on this module.

 

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คำแนะนำ ใบเสนอราคา การนำเสนอรูปแบบการเรียน หรือทดลองใช้โปรแกรมการเรียนออนไลน์ กรุณาติดต่อเรา

ทางเลือกการศึกษาทางไกล

สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ ทำไมไม่เสนอทางเลือกการเรียนออนไลน์ 100% ให้พวกเขาเหล่านั้น ?

 

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คำแนะนำ ใบเสนอราคา การนำเสนอรูปแบบการเรียน หรือทดลองใช้โปรแกรมการเรียนออนไลน์ กรุณาติดต่อเรา

คู่มือสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

คู่มือที่ช่วยเสริมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัวสำหรับคุณ

 

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คำแนะนำ ใบเสนอราคา การนำเสนอรูปแบบการเรียน หรือทดลองใช้โปรแกรมการเรียนออนไลน์ กรุณาติดต่อเรา

วิธีการเรียนการสอนของเรา

สิ่งที่คุณจะได้รับ ...

Text to speech

Text to speech

เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากที่จะช่วยให้คุณสามารถเลือกและฟังคำหรือข้อความได้จากทุกที่บนหน้านี้ หรือคุณสามารถคัดลอกข้อความของคุณเองและฟังเองได้

Record yourself tool

Record yourself tool

เพื่อที่จะคุณจะได้บันทึกเสียง และฟังเสียงด้วยตัวคุณเอง ในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ และฝึกการออกเสียงของคุณ

Dictionary

Dictionary

เพื่อให้ทราบความหมาย หรือนิยามของคำศัพท์ เหมาะสำหรับเป็นคู่มือแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่าง ๆ

Grammar reference

Grammar reference

คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์แบบ และง่ายต่อการใช้งาน

Business centre

Business centre

สถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกันไป ภาษาเป็นคล็ดลับสำคัญที่มีประโยชน์อย่างมาก ที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ซึ่งจะมีเทมเพลตข้อความที่หลากหลาย เช่น บันทึกช่วยจำ รายงานต่าง ๆ และการสมัครงาน

Translate

Translate

หากคุณต้องการแปลภาษา เพียงแค่คุณเลือกคำหรือข้อความที่ต้องการแปลแล้วคลิกที่ แปล คุณก็จะได้คำที่ต้องการ

Pronunciation tool

Pronunciation tool

ปรับปรุงการออกเสียงภาษาอังกฤษของคุณด้วยแผนภูมิกลุ่มของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงพูดในภาษาอังกฤษ (phonemic chart) ของเราซึ่งสามารถโต้ตอบกับคุณได้ทุกการออกเสียง

Interactive English

Interactive English

ได้รับการฝึกฝนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นด้วยสิ่งพิมพ์รายเดือนที่สนุกสนานของเรา ทั้งการให้บริการออนไลน์หรือแอพพริเคชั่น ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน (Basic), ระดับกลาง (Intermediate) และระดับสูง (Advanced)

Forums

Forums

คุณสามารถแชร์ประสบการณ์หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ กับนักเรียนคนอื่น ๆ ของเรา ได้ทั่วทุกมุมโลก

Audio speed control

Audio speed control

ถ้าคุณพบว่าการฝึกออกเสียงยากเกินไป คุณสามารถปรับความเร็วให้ช้าลงได้

Fun and games

Fun and games

คุณจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการฝึกการใช้คำศัพท์ สำนวน และการออกเสียงกับเกมพลิกการ์ด (Flip-card games) ของเรา

Additional resources

Additional resources

คุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ ฝึกการฟัง และการอ่านด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก และเป็นแหล่งข้อมูลที่แท้จริง

Services

การทดสอบวัดระดับก่อนเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
Full tracking and reporting access and services (proof of ROI)
Consultancy service
Tutorial services provided by Net Languages tutors on tutored courses
Option for client to use own teachers for tutorial service
Support materials, tools, access and tracking for client’s tutors
Support materials for teachers for blended packages
Technical support
Pedagogical support
Administrative support
Annual credit licence system for administering access to courses
Mass mailing tool for contacting students
Different pricing models with significant discounts for bulk purchase
Different access options: individual access codes or concurrent user access

Some of our clients